ZNAJDŹ KREATYWNE
MIEJSCE ZABAWY I NAUKI
Dla Twojego Dziecka

Polityka prywatności

Polityka prywatności portalu Pomysłowi Rodzice.pl
Polityka ochrony danych osobowych
I. Administrator danych osobowych
II. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
III. Pochodzenie danych
IV. Rodzaj przetwarzania danych osobowych
V. Cel przetwarzania danych
VI. Przekazanie danych osobowych
VII. Czas przetwarzania danych osobowych
VIII. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie
IX. Uprawnienie użytkownika względem własnych danych osobowych
X. Organ nadzorczy i skargi

I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest firma Pomyslowirodzice.pl, z siedzibą w Katowicach ul. Wojciecha 40C/14 , NIP:9541700185 , REGON:383090325 , zwanym dalej Administratorem lub Pomysłowi Rodzice. pl

 

II. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
Email: bok@pomyslowirodzice.pl
Poczta: Katowice, ul. Wojciecha 40C/14

 

III. Pochodzenie danych
Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisach internetowy
www.pomyslowirodzice.pl W tym w szczególności poprzez umowę współpracy, usługi, zadanie pytania, subskrypcję wyników wyszukiwania, kontakt z biurem obsługi klienta, etc.

 

IV. Rodzaj przetwarzania danych osobowych
Do realizacji usługi/transakcji niezbędne są dane email, imię i nazwisko, adres do
wysyłki oraz numer telefonu dla kontaktu. Brak zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne
dane osobowe i adresowe. Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki. 
W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze
względów podatkowych, czy rachunkowych.

 

V. Cel przetwarzania danych
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania
zawartej umowy w szczególności:
a) Świadczenia usług drogą elektroniczną.
– Rejestracja konta użytkownika.
– Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.
b) Dokonania płatności związanych z transakcją.
– Wystawienie dokumentów księgowania.
c) Kontaktu z Administratorem www.pomyslowirodzice.pl
– Obsługi transakcji.
– Przyjmowania sugestii.
– Rozpatrywania reklamacji.
– Rozwiązywania problemów technicznych.
d) Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, analizowanie
oferty oraz zarządzanie aktywnością.
e) Dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania
kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Administratora lub ustawieniach
usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności użytkownika.
f) Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych
usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich.
g) Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne
kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail lub/i telefon.
Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w
tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.
Ze względu na prawnie uzasadniony interes www.pomyslowirodzice.pl dane osobowe są przetwarzane również w celu:
a) Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
b) Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.
c) Mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami.
d) Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
e) Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy.
f) Archiwizacji danych.

 

VI. Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez www.pomyslowirodzice.pl oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych www.pomyslowirodzice.pl odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania
również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i
Skarbowym etc.)
Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o
odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych
osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.
Użytkownik może na własną odpowiedzialność za pośrednictwem Platformy udostępnić swoje
dane osobowe innym Użytkownikom np. w celu realizacji wysyłki.

 

VII. Czas przetwarzania danych osobowych
1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych
osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących
administratorowi danych i w stosunku do niego.
Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania
oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10
lat od zakończenia obowiązywania umowy.
O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji
podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

 

 VIII. Przetwarzanie Automatyczne i profilowanie
Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu
dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane
przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny
sposób wpływać na sytuację użytkownika.

IX. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych
Każdy użytkownik ma prawo do:
a) Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych
podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na
prawa i wolności innych.
b) Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub
nieaktualności.
c) Usunięcia danych.
– Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się
wiązać z rozwiązaniem umowy .
d) Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
– Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres
pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
– Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
– Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania
do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
e) Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane
osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane
osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu
dostarczono te dane osobowe.
f) Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
– W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na
podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony
przez szczególna sytuację osoby.
Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
a) Drogą elektroniczną na adres administracja@pomyslowirodzice.pl
b) Na adres: Katowice ul. Wojciecha 40C/14
c) Osobiście w siedzibie Administratora.
Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie
do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań
lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące.
Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o
przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.
Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie
pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 40zł.
Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w
szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę
wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100zł, a w szczególnych wypadkach
odmówić podjęcia działań.
Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w
odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty
na rachunku bankowym.
Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

 

X. Organ nadzorczy i skargi
W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia
skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa