ZNAJDŹ KREATYWNE
MIEJSCE ZABAWY I NAUKI
Dla Twojego Dziecka

Polityka prywatności portalu Pomysłowi Rodzice

POLITYKA PRYWATNOŚCI i tzw. „COOKIES”

W związku ze stosowaniem od 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, General Data Protection Regulation “GDPR”), dalej RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), Pomysłowi Rodzice z siedzibą w Katowicach , ul. Wojciecha 40c/14; NIP 9541700185 , REGON 383090325 dalej pomysłowirodzice.pl („my” lub „Administrator”), informuje, że:

1. Cele polityki prywatności

Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników naszego serwisu internetowych, jak i naszych Klientów, są naszym priorytetem. Chcemy, aby Klienci i Użytkownicy nam zaufali, dlatego szanujemy wszelkie dane i informacje pozyskane podczas naszej interakcji, czy współpracy, a ich przetwarzanie staramy się ograniczać do niezbędnego minimum. Niniejszą polityką pragniemy Państwu przybliżyć zasady, jakimi się kierujemy, przekazać informacje wymagane prawem, w szczególności dotyczące Państwa uprawnień w zakresie ochrony danych osobowych, wskazać sposoby przetwarzania danych oraz zapewnić ich bezpieczeństwo. 

 

2. Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, niniejszą Polityką, a także regulacjami wewnętrznymi. 

Zgodnie z RODO kierujemy się zasadami zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności oraz rozliczalności, o czym w szczegółach stanowi niniejsza Polityka. Jeżeli w jakimś zakresie naszej działalności, czy usługi, oczekujemy do Państwa wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, to zawsze w drodze dobrowolnego, świadomego, jednoznacznego i precyzyjnego oświadczenia. Dane przetwarzane są wyłącznie:

a) w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, a nadto nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

b) w zakresie adekwatnym, stosownym i ograniczonym do celów, w których są przetwarzane,

c) przy zachowaniu ich prawidłowości i aktualności, przy podejmowanych działaniach w celu ich sprostowania lub usunięcia dla zapewnienia powyższego,

d) w formie umożliwiającej identyfikację osoby przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane,

e) przy zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa danych, w tym ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych, prawnych i organizacyjnych.

W przypadku przetwarzania danych zbieranych od osoby, której one dotyczą, Administrator zapewnia wobec niej obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, a w przypadku przetwarzania danych niepozyskanych od osoby, której one dotyczą, Administrator zapewnia wobec takiej osoby obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO, w szczególności poprzez umożliwienie jej zapoznania się z niniejszą Polityką.

 

3. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych („Administrator”) jest Pomysłowi Rodzice z siedzibą w Katowicach , ul. Wojciecha 40c/14; NIP 9541700185 , REGON 383090325 , prowadząca serwis internetowy pod adresem https://www.pomysłowirodzice.pl („serwis”). Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: 

Pomysłowi Rodzice 

ul. Wojciecha 40c/14 Katowice, 

e-mail: redakcja@pomyslowirodzice.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości, czy pytań związanych z niniejszą Polityką, czy ochroną danych osobowych, w każdej chwili można się skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres e-mail redakcja@pomyslowirodzice.pl, lub listownie, osobiście wykorzystując ww. dane kontaktowe. Również w mało prawdopodobnym przypadku nieporozumienia lub skargi dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o ów kontakt przed skorzystaniem z przysługujących Państwu uprawnień, o czym niżej, gdyż umożliwi to natychmiastową reakcję na ewentualne nieprawidłowości, a także ułatwi polubowne i szybsze wyjaśnienie sprawy. 

 

4. Źródło pozyskania danych osobowych

Państwa dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa w wyniku korzystania z naszego serwisu lub na podstawie wyrażonej zgody, a także w wyniku wykonywania zawartej z nami umowy z Państwem lub z innych zgodnych z prawem źródeł, w tym publicznie dostępnych.

 

5. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych, a także prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) – c) oraz f) RODO. Cel przetwarzania danych osobowych jest zróżnicowany ze względu na przynależność osoby, której danych przetwarzanie dotyczy, do co najmniej jednej z następujących grup:

a) Użytkownicy (osoby, które udostępniły swoje dane, w szczególności adres e-mail, w wyniku korzystania z serwisu) – przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z serwisu, przesyłanie na życzenie Użytkownika tzw. newslettera lub informacji handlowych, stanowiących działalność marketingową Administratora usług własnych lub obcych,

b) Klienci (odbiorcy usług Administratora lub nabywcy produktów dystrybuowanych przez Administratora) - przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest jako niezbędne do wykonania umowy zawartej z Administratorem, przesyłanie na życzenie Użytkownika tzw. newslettera lub informacji handlowych, stanowiących działalność marketingową Administratora usług własnych lub obcych, ewentualnej windykacji należności, obsługi reklamacji, płatności, a nadto wymaganych prawem czynności podatkowych i rachunkowych,

c) Kontrahenci – osoby prowadzące działalność gospodarczą, w ramach której współpracują z Administratorem - przetwarzanie danych w celu realizacji współpracy, kontaktu, wzajemnych rozliczeń, prezentacji oferty, marketingu bezpośredniego, ewentualnej windykacji należności, obsługi reklamacji, płatności, a nadto wymaganych prawem czynności podatkowych i rachunkowych,

 

Niezależnie od powyższego dane osobowe w każdym z ww. grup przetwarzane są w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązkach prawnych, prowadzenia analiz statystycznych, archiwizacji oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych miałoby następować w celach zgodnie z niniejszą informacją w zależności od przynależności osoby, której dane dotyczą, do co najmniej jednej z ww. grup osób, których dane są przetwarzane, a w celu innym niż cel, dla którego dotychczas dane te zostały zebrane, informacje zawarte w niniejszej Polityce stanowią realizację obowiązku Administratora przekazania informacji o aktualnych celach przetwarzania danych w rozumieniu art. 13 ust. 3 RODO, z chwilą zapoznania się z nią przez osobę, której danych przetwarzanie dotyczy.

 

6. Odbiorcy danych osobowych, brak przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Z uwagi na sposób prowadzenia działalności dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania dobieranym z najwyższą starannością sprawdzonym i zaufanym podmiotom zewnętrznym w postaci podwykonawców lub podmiotów świadczących usługi informatyczne, hostingowe, doradcze, księgowe, płatnicze, prawnicze, pocztowe, kurierskie, na rzecz Administratora, a to na podstawie odrębnie zawartych umów, w których ww. podmioty zobowiązane są do zapewnienia bezpieczeństwa danych wymaganego przepisami RODO. Nigdy nie sprzedajemy, ani nie udostępniamy w jakiejkolwiek innej formie Państwa danych osobowych. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i przesłanie informacji handlowych dane mogą zostać przekazane podmiotom trzecim celem przesłania oferty, kontaktu lub skorzystania z oferowanych usług. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. Gdyby jednakże z uwagi na uwarunkowania techniczne poszczególnych usług, w szczególności lokalizację serwerów, zdarzyła się konieczność przekazania danych do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), Administrator zapewnia, iż przekazanie nastąpi w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

7. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych.

Zgodnie z RODO każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora w stosunku do danych, które jej dotyczą:

a) dostępu do tych danych,

b) sprostowania tych danych,

c) usunięcia tych danych,

d) przeniesienia tych danych,

e) ograniczenia przetwarzania tych danych,

f) niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Z uprawnień tych można skorzystać, w szczególności:

a) w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne,

b) w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy dane te nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, w razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy jest ona wymagana, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzania danych niezgodnie z prawem lub gdy zobowiązanie do usunięcia danych wynika wprost z przepisu prawa,

c) w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:

• dane byłyby nieprawidłowe – na okres pozwalający zweryfikować poprawność danych,

• dane byłyby przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba uprawniona nie zażądała ich usunięcia,

• dane nie będę potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne osobie, której dotyczą do obrony lub dochodzenia roszczeń,

• w razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

d) w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w szczególności gdy:

a) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną Państwa sytuację,

b) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Informujemy także, iż w przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, osobie tej przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak i bez wpływu na dalszą możliwość przetwarzania danych na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.

Nadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; formularz kontaktowy: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

 

8. Okres przechowywania dane osobowych.

Państwa dane osobowe przechowywane są przez:

a) okres obowiązywania wyrażonej zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania,

b) okres obowiązywania umowy zawartej z Administratorem, a także po jej zakończeniu przez okres przedawnienia w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych,

c) okres do momentu wniesienia sprzeciwu przetwarzania w przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych,

d) okres wymagany w szczególnych przypadkach przepisami prawa,

e) okres umożliwiający realizację tzw. rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora i udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

9. Zautomatyzowanie przetwarzania danych i profilowanie, charakter wymogu podania danych i konsekwencje ich niepodania. 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie danych osobowych może polegać na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o osobie, której dane te dotyczą, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Wymóg podania danych osobowych ma co do zasady charakter umowny i dobrowolny, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek mógłby wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Podanie wymaganych, niezbędnych, danych osobowych do celów zawarcia i wykonania umowy lub udostępnienia usługi jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy lub udostępnienia usługi, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i/lub prawidłowej realizacji umowy, czy też udostępnienia usługi przez Administratora lub podmioty trzecie.

 

10. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Administrator zapewnia z najwyższą starannością środki techniczne, organizacyjne i prawne w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych osobowych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak aby spełnić wymagania wynikające z RODO i innych przepisów prawa oraz chronić prawa i wolności osób, których dane dotyczą. Stosowane środki odpowiadają możliwemu ryzyku naruszenia osobowych i polegają na:

a) ograniczeniu celów, zakresu, ilości i czasu przetwarzania danych osobowych,

b) ograniczeniu dostępności do danych osobowych wyłącznie do osób posiadających upoważnienie Administratora, uprzednio przeszkolonych w zakresie przetwarzania danych osobowych i zobowiązanych do zachowania ich poufności i bezpieczeństwa, jak również wyłącznie do podmiotów, z którymi Administrator zawarł, po ich dobraniu z najwyższą starannością i w miarę możliwości weryfikacją, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,

c) zabezpieczeniu danych osobowych przed dostępem przez osoby nieupoważnione, a także przed ich fizycznym, technicznym zniszczeniem, uszkodzeniem lub przypadkową utratą, 

d) przetwarzaniu danych wyłącznie w siedzibie Administratora przy zachowanych technicznych formach zabezpieczeń, a w przypadku przetwarzania w formie elektronicznej wyłącznie na legalnym i na bieżąco aktualizowanym sprzęcie i oprogramowaniu, zabezpieczonym antywirusowo, zgodnie ze szczegółami przewidzianymi w Instrukcji Zarządzania System Informatycznym,

e) ciągłemu procesowi szacowania ryzyka możliwości naruszenia danych osobowych i na jego podstawie aktualizacji przedsiębranych środków.

Administrator prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych oraz inne rejestry wymagane przez prawo i odpowiada za wykonania niniejszej Polityki oraz bezpieczeństwo danych, gwarantując poufność wszelkich uzyskanych danych osobowych. 

 

11. Newsletter i mailing

W razie udostępnienia nam Państwa adresu e-mail możemy wysłać Państwu na ten adres wiadomości e-mail zawierające nowości, bieżące wydarzenia w serwisie, promocje, ciekawe oferty i innych informacje, które uznamy za interesujące dla celów własnego marketingu bezpośredniego, a w razie wyrażenia zgody także podmiotów trzecich. Szanując Państwa prywatność, staramy się jednakże ograniczać tego typu wiadomości, aby nie były one uciążliwe i nie stanowiły tzw. spamu. W każdym czasie jednakże, jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać ww. wiadomości e-mail, mogą Państwo skorzystać z uprawnień, o których mowa powyżej w niniejszej Polityce. 

 

12. Aktywność w udostępnionych forach internetowych oraz możliwość dodawania komentarzy

W ramach serwisu może zostać udostępniona Państwu możliwość udziału w forach internetowych oraz możliwość dodawania komentarzy. Podane wówczas Państwa dane, w szczególności w zakresie nicka, zdjęcia, treści wypowiedzi, zostaną opublikowane w serwisie i będą dostępne dla innych Użytkowników. W serwisie mogą być dostępne różnego rodzaju ankiety, zapytania i inne formularze, w ramach których również mogą Państwo wprowadzić dane osobowe, które będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi ankiety, zapytania lub innego celu formularza, a treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Pozyskany w ten sposób adres e-mail może zostać wykorzystany do celów opisanych we wcześniejszych postanowieniach niniejszej Polityki. 

 

13. Polityka tzw. plików „cookies”

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu, którym jest Administrator. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

Stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „sesyjne” (session cookies) pliki cookies, o charakterze tymczasowym, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

b) „stałe” (persistent cookies) pliki cookies, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,

c) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisów, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

d) „ochronne” pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisów;

e) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisów;

f) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

g) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej. Należy jednakże wskazać, iż ograniczenia lub modyfikacje stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: 

- Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

- Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

- Google Chrome:

 www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

- Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

 

 

14. Narzędzia Google Analytics

Administrator w ramach prowadzonych serwisów internetowych korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin danej strony, takie jak podstrony, które Państwo wyświetlają, czas, jaki Państwo spędzili na stronie, czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbierane są także dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. Korzystając z serwisów bez modyfikacji ustawień plików cookies wyrażacie Państwo na to zgodę, którą mogą Państwo cofnąć w ramach ustawień plików cookies oraz swoich uprawnień, o czym mowa powyżej.

 

 

15. Pozostałe.

Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich przetwarzanych przez nas danych osobowych przetwarzanych niezależnie od formy ich przetwarzania. Polityka jest udostępniana do na stronie internetowej Administratora. Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji należy skontaktować się z Administratorem.