ZNAJDŹ KREATYWNE
MIEJSCE ZABAWY I NAUKI
Dla Twojego Dziecka

Regulamin Konkursów

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie skierowanym do użytkowników serwisu społecznościowego Facebook®.

2.Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Pomyslowirodzice.pl (dalej jako „Organizator”).

3. Konkurs odbywać się będzie za pośrednictwem fanpage marki o nazwie Pomysłowi Rodzice na stronie https://facebook.com w serwisie społecznościowym Facebook®.

4. Konkurs trwa w terminie wskazanym przez Organizatora (dalej jako „Termin Konkursu” lub "zabawa").

5. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Polski.

6. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny (Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tytułu uczestnictwa w Konkursie).

7. Konkurs jest przeznaczona dla wszystkich Fanów fanpage Pomysłowi Rodzice

8. By wziąć udział w Konkursie, wymagane jest, by Uczestnik posiadał konto na portalu Facebook®.

9. Podstawę prawną Konkursu stanowi niniejszy Regulamin jako jedyny dokument określający zasady Konkursu i jedynie Organizator jest uprawniony do interpretacji i wykładni Regulaminu. 

10. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach organizacji Konkursu oraz wysyłki Nagród zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

11. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

13. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany przez Facebook® ani bezpośrednio związany z serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Konkurs. Facebook® jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook®, Inc.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie (dalej jako „Uczestnik”).

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 i 7, jest łączne spełnienie przez Uczestnika w Terminie Konkursu następujących warunków: a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu, stałe miejsca zamieszkania na terytorium Polski; b) posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook® założonego i prowadzonego zgodnie z regulaminem serwisu Facebook®, na którym Uczestnik występuje pod własnym (prawdziwym) imieniem i nazwiskiem; c) zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Konkursu; d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu; e) wyrażenie zgody na publikację danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage Pomysłowi Rodzice w serwisie Facebook® w przypadku Zwycięstwa; f) wypełnienie zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem; g) wyrażenie zgody na publikację wizerunku swojego oraz osób znajdujących się na zdjęciu w galerii zdjęć konkursowych oraz - w przypadku wygranej - publikacji zdjęcia w poście z ogłoszeniem wyników na fanpage’u Pomysłowi Rodzice na portalu Facebook®.

3. Przystąpienie do Konkursu i jednocześnie akceptacja Regulaminu Konkursu następuje w momencie opublikowania przez Uczestnika swojej odpowiedzi pod postem Konkursowym na fanpage Pomysłowi Rodzice

4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail.

5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania zgłoszeń naruszających powszechnie przyjęte normy społeczne - o treści wulgarnej, godzące w godność innych, promujące agresję, nienawiść itp.

7. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie Konkursowe.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia Uczestników autorstwa osób trzecich.

§3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zgłoszenie Konkursowe powinno spełniać następujące warunki: a) nie może naruszać wizerunku i dobrego imienia Organizatora; b) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizatora; c) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, pornograficznych, dyskryminacyjnych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne, w tym także wzywających do nienawiści ze względu na rasę, płeć, narodowość, orientację seksualną, obrażających uczucia religijne; d) musi stanowić przejaw własnej twórczej pracy Uczestnika, tj. musi zostać stworzone w pełnym zakresie samodzielnie przez Uczestnika i muszą mu przysługiwać pełne autorskie prawa majątkowe do stworzonej odpowiedzi, które nie mogą być w jakikolwiek sposób ograniczone prawami osób trzecich; e) musi być umieszczone w formie wypowiedzi pisemnej; f) nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych; g) musi być sporządzone w języku polskim;

2. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie Konkursowe nie spełnia któregokolwiek z warunków wymienionych powyżej, nie będzie ono podlegać ocenie, a Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie. Wówczas nagroda lub nagrody pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora. Z udziału w Konkursie zostaną również wykluczeni Uczestnicy, którzy nie spełnią warunków określonych w §2 Regulaminu. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika w wiadomości prywatnej na fanpage Pomysłowi Rodzice o jego wykluczeniu z Konkursu i jego przyczynach.

3. Organizator ma prawo usunąć komentarze, które naruszają postanowienia §3 ust. 3 lit. a-h uprzednio informując o tym danego Uczestnika w bezpośredniej wiadomości prywatnej na fanpage Pomysłowi Rodzice

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez komisję, będącą przedstawicielami Organizatora (dalej jako „Komisja Konkursu”).

5. Komisja Konkursowa będzie oceniała odpowiedzi pod kątem następujących kryteriów: a) zgodność z tematem pytania konkursowego b) kreatywność

6. Komisja Konkursowa, spośród zgłoszonych odpowiedzi wyłoni jedną, która w ocenie Komisji Konkursowej jest najlepsze i spełnią kryteria określone w Regulaminie i przyzna ich autorom nagrodę (dalej jako „Zwycięzcy”) wymienioną w Regulaminie.

8. Zwycięzcy, proszeni będą o kontakt w wiadomości prywatnej w celu uzgodnienia warunków odbioru Nagrody.

§4. NAGRODY

1. W celu otrzymania nagrody, Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 14 dni od zamieszczenia przez Organizatora informacji o wygranej (będzie ona zamieszczona pod zwycięskim komentarzem) przesłać Organizatorowi w wiadomości prywatnej na fanpage Pomysłowi Rodzice dane Zwycięzcy, tj., imię, nazwisko i sposób odebrania nagrody oraz liczbę osób. W przypadku braku przesłania przez Zwycięzcę tych danych we wskazanym powyżej terminie, Zwycięzca traci prawo do nagrody, która pozostaje wówczas w wyłącznej dyspozycji Organizatora.

2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

3. Zwycięzca może zrzec się prawa do nagrody, a wówczas traci on do niej prawo i nagroda pozostaje w wyłącznej dyspozycji Organizatora. W tym celu Zwycięzca powinien wysłać na adres siedziby Organizatora pismo zawierające oświadczenie o zrzeczeniu się przez Zwycięzcę nagrody w Konkursie organizowanym przez Pomysłowi Rodzice. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu.

§5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem, Uczestnicy winni zgłaszać w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres redakcja@pomyslowirodzice.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „KONKURS–FACEBOOK”. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnicy zgłaszający reklamację zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

§6. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest portal Pomysłowi Rodzice.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym komunikowania się z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzców, wydania nagród, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

3. W związku z prowadzeniem Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail.

4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku na adres redakcja@pomyslowirodzice.pl . Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Informacja o każdej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na fanpage „Pomysłowi Rodzice"

3. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu oraz akceptuje jego warunki i zapewnia, że spełnia wszystkie warunki uczestnictwa.